Etkinlikler

FICPI-TÜRKİYE - Yuvarlak Masa Toplantısı - 14 Haziran 2019

Etkinlik tamamlanmıştır

FICPI – TÜRKİYE (Fikri Mülkiyet Vekilleri Derneği) yedinci yuvarlak masa toplantısını, marka hukukunun temelini teşkil eden “Markalar Arasındaki Benzerlik Değerlendirmesi” konusunda, 14 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirecektir.

FICPI – TÜRKİYE Yönetim Kurulu Üyesi Gökçe İzgi’nin moderatörlüğünü yapacağı ve Emekli FSHHM Hâkimi Sn. Türkay Alıca’nın konuşmacı olarak katılacağı bu toplantımızda, marka benzerliği hususunda Türk Patent ve Marka Kurumu, ihtisas mahkemeleri ve yüksek mahkeme yaklaşımları üzerinde tartışılırken, farklı örnekler üzerinden de değerlendirmeler yapılacaktır.

Tarih – Saat: Cuma, 14 Haziran 2018 / 16:00 – 18:30

Yer: FICPI – TÜRKİYE Dernek Merkezi

Adres: Koreşehitleri Cad. No: 17 Zincirlikuyu, Şişli İSTANBUL


FICPI-TÜRKİYE - Yuvarlak Masa Toplantısı - 19 Nisan 2019

Etkinlik tamamlanmıştır

Toplantı Notları

FICPI – TÜRKİYE (Fikri Mülkiyet Vekilleri Derneği) bu yılki yuvarlak masa toplantılarından ikincisini, patent alanında kesin bir uygulaması bulunmayan alanlarda ortak aklın sesini duymak ve bu alanlara mümkün olduğunca ışık tutmak adına 19 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirecektir.

FICPI – TÜRKİYE Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Patent Vekili Selda Arkan tarafından, FICPI – TÜRKİYE Üyesi ve Avrupa Patent Vekili Barış Atalay eşliğinde yönetilecek bu toplantımızda, 1) Avrupa Patentlerinin Avrupa Patent Ofisi nezdindeki itiraz süreçleri ve Türkiye’de önceden valide edilmiş patentin bu itirazdan sınırlama/değişiklik ile çıkan versiyonunun Türkiye’de korunması; 2) bu prosedür ışığında Türk Patentlerinin yeni kanunda yer alan itiraz süreçlerinin nasıl olması gerektiği, yasal zemin ışığında tartışılacaktır.

Tarih – Saat: Cuma, 19 Nisan 2018 / 16:00 – 18:30

Yer: FICPI – TÜRKİYE Dernek Merkezi

Adres: Koreşehitleri Cad. No: 17 Zincirlikuyu, Şişli İSTANBUL


FICPI-TÜRKİYE - Yuvarlak Masa Toplantısı - 08 Şubat 2019

Etkinlik tamamlanmıştır

Toplantı Notları

FICPI – TÜRKİYE (Fikri Mülkiyet Vekilleri Derneği) 2019 yılında yuvarlak masa toplantılarından ilkini marka hukuku uygulamasında tartışmalı olan ve henüz yerleşik bir içtihat bulunmayan “ürün ve hizmet benzerliği” alanında farklı görüş ve kararları tartışmak ve marka hukuku uygulamasında büyük önem arz eden bu alana mümkün olduğunca ışık tutmak adına 8 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirecektir.

FICPI – TÜRKİYE Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Kenaroğlu tarafından, Doç. Dr. Ali Paslı eşliğinde yönetilecek bu toplantımızda, marka hukukunda ürün/hizmet benzerliği kavramına doktrinde ne şekilde yer verildiği ve uygulamada Türk Patent ve Marka Kurumu ve mahkemelerce nasıl yorumlandığı tartışılırken, bu konuda yabancı mahkemeler ve marka ofislerinin nasıl bir yol izlediği de değerlendirilecektir.

Tarih – Saat: Cuma, 08 Şubat 2018 / 16:00 – 18:30

Yer: FICPI – TÜRKİYE Dernek Merkezi

Adres: Koreşehitleri Cad. No: 17 Zincirlikuyu, Şişli İSTANBUL


6769 Sayılı SMK ile Marka ve Patent Tescil Süreçlerinde Getirilen Önemli Yenilikler ve Uygulamadaki Durum - 26 Ekim 2018

Etkinlik tamamlanmıştır

Toplantı Notları

10 Ocak 2017 tarihinde 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’yla (SMK) gerek patent gerekse marka tescil süreçlerinde önemli yeni düzenlemeler yapılmıştır. Fikri Mülkiyet Vekilleri Derneği (FICPI – TÜRKİYE) olarak bu yılki seminerimizde bu yeni düzenlemelerden uygulamaya en çok konu olanları, uygulamacıların ve TÜRKPATENT uzmanlarının katılımıyla ayrıntılı olarak incelemeyi, uygulamanın gelişimini ve uygulamaya ışık tutabilecek önerileri hep birlikte tartışmayı arzu ediyoruz.

Tarih – Saat: Cuma, 26 Ekim 2018 / 14.00 – 18.15

Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul Kampüsü

Adres: Enerji Müzesi Seminer Odası Eyüp Merkez Mahallesi, Kazım Karabekir Cad. No:2, 34060 Eyüp İSTANBUL


FICPI-TÜRKİYE - Yuvarlak Masa Toplantısı - 14 Eylül 2018

Etkinlik tamamlanmıştır

FICPI Uluslararası Büro tarafından yayınlanan etkinliğe ilişkin rapor

Toplantı Notları

FICPI – TÜRKİYE (Fikri Mülkiyet Vekilleri Derneği) yuvarlak masa toplantılarından dördüncüsünü, patent alanında daha detaylı tartışılması ve örneklerle işlenmesi suretiyle uygulamacılarımıza daha fazla ışık tutarak ortak bir uygulama anlayışı yaratılmasına katkı sağlamak adına 14 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirecektir.

FICPI – TÜRKİYE Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Patent Vekili Selda Arkan tarafından yönetilecek bu toplantımızda Avrupa Patent Ofisinin 1980’lerden itibaren yerleşik içtihat olarak uygulama konusu yaptığı ve bir istemin buluş basamağı incelemesinde kullanılan Problem-Çözüm Yaklaşımı ışığında en yakın önceki teknik belgesinin tayin edilme kuralları, buluş basamağı tartışılan istemin en yakın önceki teknik belgesinden hareketle çözdüğü objektif teknik problemin tanımı ve objektif teknik problemden hareketle farazi bir kişi olan konu hakkında uzmanın yapması beklenen davranışın buluş basamağı bakımından etkileri tartışılacaktır.

Tarih – Saat: Cuma, 14 Eylül 2018 / 16:30 – 18:45

Yer: Moroğlu Arseven

Adres: Abdi İpekçi Cad. 19-1 Nişantaşı, İSTANBUL


FICPI-TÜRKİYE - Yuvarlak Masa Toplantısı - 10 Mayıs 2018

Etkinlik tamamlanmıştır

FICPI Uluslararası Büro tarafından yayınlanan etkinliğe ilişkin rapor

Toplantı Notları

FICPI – TÜRKİYE, Fikri Mülkiyet Vekilleri Derneği, yuvarlak masa toplantılarından üçüncüsünü, patent ve marka vekilliği mesleğinin uygulanmasında tüm paydaşlar yönünden hassas ve önemli bir konu olan “çıkar çatışması” kavramı hakkında, 10 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirecektir.

18 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe giren Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliğinin 5/1(b) Maddesinde “Vekil, iş sahiplerine güvenilir bir vekil olarak hizmet sunmak, müvekkillerinin çıkarları doğrultusunda, objektif bir şekilde, kendi kişisel duygularını ya da çıkarlarını gözetmeksizin bağımsız bir vekil olarak davranmak zorundadır.” denilmektedir. Madde metnindeki “müvekkillerinin çıkarları” kavramı, vekilin bir başka hak sahibinin yeni bir işini alacağı hangi durumların mevcut müvekkilinin çıkarları doğrultusunda hareket etmeme ile sonuçlanacağı sorusunu, bir diğer deyişle vekilin yeni işi aldığı takdirde bir çıkar çatışması durumunun ortaya çıkıp çıkmayacağı sorusunu gündeme getirmektedir.

FICPI – TÜRKİYE Yönetim Kurulu Başkanı, Patent ve Marka Vekili, Av. Uğur Aktekin tarafından yönetilecek olan bu toplantımızda, “çıkar çatışması” kavramının markalar ve patentler yönünden nasıl yorumlanması gerektiği tartışılacaktır.

Tarih – Saat: Perşembe, 10 Mayıs 2018 / 16:30 – 18:45

Yer: FICPI – TÜRKİYE Dernek Merkezi

Adres: Koreşehitleri Cad. No: 17 Zincirlikuyu, Şişli İSTANBUL


FICPI-TÜRKİYE - Yuvarlak Masa Toplantısı - 09 Mart 2018

Etkinlik tamamlanmıştır

FICPI Uluslararası Büro tarafından yayınlanan etkinliğe ilişkin rapor

Toplantı Notları

FICPI – TÜRKİYE (Fikri Mülkiyet Vekilleri Derneği) yuvarlak masa toplantılarından ikincisini, kanun hükmünde kararnameler döneminde sadece 551 sayılı KHK’da yer alan ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 155. Madde ile, patentlerin yanı sıra tasarımlar ve markalar için de geçerli olmak üzere getirilen, sonraki tescil sahibinin tescilinin, savunma olarak, tecavüz davalarında daha önceki hak sahibine karşı ileri sürülemeyeceği prensibi hakkındaki tecrübe ve görüşlerin paylaşılması maksadı ile 9 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirecektir.

FICPI – TÜRKİYE Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gökçe İzgi tarafından yönetilecek bu toplantımızda, başkasının sınaî mülkiyet hakkına tecavüz ettiği tespit edilen kişinin, o sınaî mülkiyet hakkından daha sonraki bir tarihteki tescile dayanarak sorumluluktan kurtulmasının önünü kapayan 155. Maddenin, daha önceden sadece patent hakkı bakımından uygulanırken, artık marka ve tasarımlar için de uygulanmasının yerindeliği, maddenin uygulama alanı, yürürlük tarihi ve uygulamaya getireceği yenilikler tartışılacaktır.

Tarih – Saat: Cuma, 09 Mart 2018 / 16:00 – 18:30

Yer: FICPI – TÜRKİYE Dernek Merkezi

Adres: Koreşehitleri Cad. No: 17 Zincirlikuyu, Şişli İSTANBUL


FICPI-TÜRKİYE - Yuvarlak Masa Toplantısı - 12 Ocak 2018

Etkinlik tamamlanmıştır

FICPI Uluslararası Büro tarafından yayınlanan etkinliğe ilişkin rapor

Toplantı Notları

FICPI – TÜRKİYE (Fikri Mülkiyet Vekilleri Derneği) yuvarlak masa toplantılarından ilkini, patent alanında tartışmalı olan veya kesin bir uygulaması bulunmayan alanlarda ortak aklın sesini duymak ve bu alanlara mümkün olduğunca ışık tutmak adına 12 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirecektir.

FICPI – TÜRKİYE Başkan Yardımcısı Av. Selin Sinem Erciyas tarafından yönetilecek bu ilk toplantımızda bir Avrupa Patentinin, Türkiye’de validasyonunun ardından Avrupa Patent Ofisi nezdinde itiraz süreci devam ederken, ulusal mahkemeler nezdinde hükümsüzlük davasına konu edilmesi durumu ile böyle bir durum sonucunda Türkiye validasyonu ulusal mahkeme tarafından hükümsüz kılınan Avrupa Patentinin, Avrupa Patent Ofisi nezdindeki itirazdan sınırlama/değişiklik ile çıkan versiyonunun Türkiye’de korunma olasılığının olup olmadığı ve tüm bu durumun yaratabileceği olası hak kayıpları, yasal zemin ışığında tartışılacaktır.

Tarih – Saat: Cuma, 12 Ocak 2018 / 15:30 – 18:00
Yer: FICPI – TÜRKİYE Dernek Merkezi

Adres: Koreşehitleri Cad. No: 17 Zincirlikuyu, Şişli İSTANBUL


FICPI-TÜRKİYE - Patent ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Uygulaması Semineri - 30 - 31 Ekim 2017

Etkinlik tamamlanmıştır

18 Mayıs 2017 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle, FICPI – TÜRKİYE ve TÜRKPATENT tarafından ortak düzenlenen bu ilk etkinliğin konusu patent ve marka vekillerinin meslek kuralları ve uygulaması olarak belirlenmiştir.

Etkinliğimizde sizi de aramızda görmekten onur duyarız. Etkinlik ücretsiz olacaktır.

Katılım salon kapasitesi ile sınırlıdır. Katılım durumunuzu etkinlik tarihine kadar iletmenizi rica ederiz.

Ankara

Tarih – Saat: Pazartesi, 30 Ekim 2017 / 14:00 – 18:00

Yer: TÜRKPATENT Konferans Salonu

Adres: Hipodrom Caddesi No:115 06560 Yenimahalle

Davetiye için Tıklayın

İstanbul

Tarih – Saat: Salı, 31 Ekim 2017 / 14:00 – 18:00

Yer: Wyndham Grand Istanbul Levent

Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 177-183 34394 Şişli

Davetiye için Tıklayın