Tüzük

FİKRİ MÜLKİYET VEKİLLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

                               

KISIM I – KURULUŞ

 • Derneğin Unvanı ve Merkezi
  1. Bu tüzükte yer alan amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası koordinasyon merkezi İsviçre’de bulunan Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (FICPI) isimli derneğe üye / Ulusal Grup olarak katılmış bulunan bu derneğin adı Fikri Mülkiyet Vekilleri Derneği olup işbu tüzükte “dernek” olarak anılacaktır.
  2. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Derneğin şubesi yoktur. Dernek Genel Kurulu, Derneğin şubelerinin açılmasına karar vermeye yetkilidir.
 • Fikri Mülkiyet Vekilleri

Bu tüzükte, Fikri Mülkiyet Vekili, Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Marka Vekili ve/veya Patent Vekili sıfatlarını haiz olan gerçek kişileri ifade etmektedir.

 • Derneğin Amacı

Derneğin amacı:

 1. Fikri Mülkiyet Vekilliği mesleğinin saygınlık ve itibarını korumak,
 2. Üyeleri arasındaki bağı güçlendirmek ve profesyonel ilişkilerini kolaylaştırmak ve düzenlemek ve
 3. C. Anayasasının öngördüğü sosyal ve ekonomik esaslara uygun olarak, Fikri Mülkiyet Vekilliği mesleğinin Türkiye’de, uluslararası standartlara uygun ve çağdaş bir biçimde yerleşmesini ve ilerlemesini sağlamak

için gerekli çalışmaları yürütmektir.

 • Derneğin Çalışma Konuları ve Faaliyet Alanı

Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere, aşağıda belirtilen ve ilgili yasal konularda çalışmalarda bulunur:

 1. Fikri Mülkiyet Vekilliği mesleğinin Türkiye’de, uluslararası standartlara uygun ve çağdaş bir biçimde yerleşmesini ve ilerlemesini sağlamak amacına yönelik olarak uluslararası sözleşme, anlaşma ve antlaşmaların, yerel ve uluslararası düzenlemelerin incelenmesi, geliştirilmesi, uyumlaştırılması, genişletilmesi, ilerletilmesi ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak;
 2. Buluş yapan kişilerin ve sanayicilerin, güvencelerini arttırmak ve prosedür ve formaliteleri basitleştirmek suretiyle, haklarını kullanmalarını kolaylaştırmak ve bu amaç için tüm idari ve yasal yenilikler ile uluslar arası anlaşma ve sözleşmelerdeki iyileştirmeleri incelemek ve takip etmek;
 3. Yasal düzenlemeler uyarınca gerekli izinler alınarak, ilgili amaçlarını gerçekleştirmek üzere Federation Internationale des Conseils en Propriété Intellectuale (FICPI) başta olmak üzere yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,
 4. Mevcut fikri mülkiyet yasaları ve düzenlemeler ile idari hükümleri inceleyerek bunlar hakkında görüş oluşturmak,
 5. Fikri mülkiyet alanında hâlihazırda faaliyet gösteren veya bu alandaki sorunlarla ilgilenmeye davet edilen resmi veya özel uluslararası kuruluşlar ile güvene dayalı ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri sürdürmek; buluş yapan kişilerin ve sanayicilerin, güvencelerini artıracak, haklarını kullanmalarını kolaylaştıracak girişimlere destek olmak;
 6. Yerel veya bölgesel hususi programlar düzenleyerek üyelerinin ve Fikri Mülkiyet koruması konusuna ilgi duyan başkaca kişilerin bu konulardaki öğrenimini ve sürekli eğitimini teşvik etmek.
 7. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerekli diğer çalışmaları yapmak.
 • Kurucular

Derneğin kurucu üyelerinin adı ve soyadı madde 47’da belirtilmiştir.

KISIM II – ÜYELİK

 • Üyelik Çeşitleri
  1. Dernek üyelikleri, şartları ve özellikleri bu tüzükte belirtilen Asil Üyelik, Onursal Üyelik ve Fahri Üyelik türlerinden oluşur.
  2. Dernek, işbu tüzükte asil üyeler için öngörülen şartları taşıyan kişilerden oluşan kurucu üyeler tarafından kurulur.
 • Asil Üyelik
  1. Özel sektörde faaliyet gösteren fikri mülkiyet vekilleri veya özel sektörde faaliyet gösteren ve Fikri Mülkiyet alanındaki yetkinlikleri Türkiye’de resmi bir unvan ile tanınır olan diğer tüm gerçek kişiler,; derneğin faaliyet alanına ilgi duymak, Derneğin varlık nedeni ile amaçlarını kabul etmiş olmak, fiil ehliyetine sahip olmak, derneklere üye olabilme hakkı süreli veya sürekli olarak kısıtlanmamış olmak ve Türkiye’de yerleşik/ikamet etmek, profesyonel çalışma hayatına veya iş faaliyetine Türkiye’de devam etmek şartıyla derneğe asil üye olabilir.
  2. Derneğe üye olabilmek için iki üye tarafından önerilmiş olmak gerekir.
 • Onursal Üyelik

Derneğe 15 yıldan fazla süredir üye olup, fikri mülkiyet alanındaki çalışmalarına kesin olarak son vermelerine rağmen Dernek üyesi olarak kalmak isteyen kişilere, başvuruları üzerine, Onursal Üye unvanı verilebilir.

 • Fahri Üyelik
  1. Dernek üyesi olmayıp, Fikri mülkiyet alanına üstün katkı sağlamış ve dernekte bulunmasından onur duyulacak kişilere Yönetim Kurulu kararı ile Fahri Üye unvanı verilebilir.
  2. Fahri Üyelerin aidat ödeme zorunluluğu yoktur.
 • Üyeliğe Kabul
  1. Dernek üyeliği için yapılacak başvurular yazılı olmalı ve Sekreter’e gönderilmelidir. Adaylar;
   • Dernek tarafından sağlanacak başvuru formunu doldurmak ve,
   • FICPI’nin tüzüğünden, kurallarından ve mesleki ahlak ilkelerinden haberdar olmak ve bu kurallara uygun davranacaklarını beyan etmek zorundadır.
  2. Üyelik başvuruları, Yönetim Kurulu tarafından tebliğ alındığı tarihten itibaren en çok 30 (otuz) gün içerisinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.
  3. Üyelik başvurusu kabul edilen kişi derneğin bir üyesi olur ve dernek üyelik kayıtlarına kaydedilir.
  4. Yeni üyeler, bir defaya mahsus alınan giriş aidatını ve o takvim yılının aidatını üyeliğe kabul kararının tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ödemek zorundadır. Belirtilen sürede ödemenin gerçekleştirilmemesi durumunda üyelik başvurusu yapılmamış ve geçersiz sayılır.
 • Üyelikten Ayrılmak

Üyelikten ayrılmak isteği, Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirilir.  Üyelikten çıkan üye birikmiş borçlarına ilişkin ödemeyi ayrılmaya ilişkin bildirimin yapılmasından itibaren 30 (otuz) gün içinde yapmak zorundadır.

 • Üyelikten Çıkarılmak
  1. Derneğe üye bir Fikri Mülkiyet Vekili;
   1. Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyerse,
   2. Özel sektörde Fikri Mülkiyet alanında gösterdiği faaliyetine son verirse veya işbu tüzüğün 7/(1) maddesinde açıklanan üyelik koşullarını kaybederse,
   3. Disiplin Yönetmeliği ile düzenlenen konular saklı kalmak üzere, Derneğin, amaç ve çalışma konularına aykırı hareket ederse, Tüzük’te ve Tüzük çerçevesinde çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmezse,
   4. Derneklere üye olma hakkını sürekli veya süreli olarak kaybederse,
   5. Üyelik aidatını ödemediği kendisine yazılı olarak bildirildiği halde bildirimi izleyen 60 (altmış) gün içerisinde gerekli ödemeyi yapmaz ise,

yazılı savunması alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır ve çıkarılma kararı Genel Kurul’un bilgisine sunulur.

Çıkarılan üyenin, çıkarılma kararına karşı, 15 (onbeş) gün içerisinde Genel Kurul’a itiraz etme hakkı vardır.

 1. Bir Onursal üye;
 2. Yeniden Fikri Mülkiyet alanında faaliyet göstermeye başlarsa veya
 3. Hakkında Onursal Üye vasfı ile bağdaşmayacak karakterde bir mahkeme kararına hükmedilirse veya
 4. Onurlu ve dürüst olmayan davranışlarda bulunursa

yazılı savunması alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır ve çıkarılma kararı Genel Kurul’un bilgisine sunulur.

Çıkarılan üyenin, çıkarılma kararına karsı, 15 (onbeş) gün içerisinde Genel Kurul’a itiraz etmek hakkı vardır.

 1. Yönetim Kurulu’nun isteğine rağmen 15 (onbeş) gün içinde savunmalarını vermeyenler, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
 2. Dernekten çıkan veya çıkarılan üyeler, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemez. Aidat ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği için üyelikten çıkarılanlar, birikmiş aidatını ödemeleri halinde Yönetim Kurulu Kararı ile tekrar üyeliğe kabul edilebilir.
 3. Yönetim Kurulu’nun çıkarılma kararının tebliğ edildiği tarih itibariyle üyelik sona erer.
 • Üyelerin Hakları
 1. Her Asil Üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Asil Üye oy hakkını bizzat kullanmak zorundadır, vekil tayin edemez.
 2. Onursal Üyelerin oy hakkı yoktur. Ancak Genel Kurul’da bulunabilir ve öneri getirebilirler. Yönetim Kurulu, gerek gördüğü durumlarda Dernek onursal üyelerini yönetim kurulu toplantılarına davet edebilir. Bu toplantılara katılan onursal üyeler, görüşülen hususlarda görüş bildirebilirler ancak oy kullanamazlar.
 3. Asil Üyeler tüzük çerçevesinde Derneğin zorunlu organlarına seçilebilirler.
 • Üyelerin Vazifeleri
  1. Üyeler, Tüzük’te çalışma konularının gerektirdiği işlemlerde derneği destekler ve ortak menfaatlerin sağlanmasında her hususta yardımcı olur.
  2. Üyeler, tüzüğe uymakla yükümlü olup, Derneğin Genel Kurulu ile Yönetim Kurulu’nun ilgili yasal düzenlemeler ve Tüzük hükümlerine göre vereceği kararları kabul etmek ve bu kararları uygulamak zorundadırlar.
  3. Üyeler, kendileri ile yazışma yapılabilecek tebligat adresinin değişmesi halinde, değişikliği en geç üç ay içinde Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır. Aksi halde eski adreslerine yapılacak bildirimler geçerli olarak kabul edilecektir.

KISIM III – ORGANLAR VE YÖNETİM

 • Derneğin Organları

Dernek aşağıdaki organlara sahiptir;

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu
 4. Disiplin Kurulu
 • Genel Kurul
  1. Genel Kurul Derneğin en yüksek karar ve denetim organıdır ve Derneğin asil üyelerinden oluşur.
  2. Genel Kurul,
   1. Her yıl seçimsiz, iki yılda bir seçimli olarak Mart ayı içinde ve Yönetim Kurulu’nun tespit ve ilan edeceği tarihte ve yerde olağan,
   2. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek Üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
  3. Denetim Kurulu’nun talebi veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Dernek Yönetim Kurulu bir ay içinde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırmazsa, Derneğin Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine yetkili yer Sulh Hukuk Hâkimi, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.
  4. Genel Kurul’a katılabilmek için üyenin bir önceki yıla ait aidat ve/veya katılma payı borcunun bulunmaması gerekir. Durum, üye listeleri düzenlenmeden önce yazı ile üyelere duyurulur ve en az iki haftalık bir ödeme süresi tanınır. Bu durumdaki üyeler Dernek’e bu borçlarını ödemedikleri sürece Dernek Organlarına seçilemezler.
 • Genel Kurula Çağrı
  1. Genel Kurul toplantıları, toplantıdan önce Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek uygun yer ve zamanda yapılır.
  2. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az 15 (onbeş) gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.
  3. Genel Kurul, Dernek Tüzüğü’ne göre katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının, Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde ise, üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda yukarıda belirtilen çoğunluk sayılarının sağlanması aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.
  4. Bu çağrı neticesinde çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, aynı çağrıda belirtilen usulle ikinci toplantı belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasındaki süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz.
  5. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.
 • Genel Kurulda Oy Kullanma Karar Alma Usul ve Şekilleri
  1. Genel Kurul’da yalnız gündeme konulan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin görüşülmesini yazılı olarak istediği maddelerin de gündeme alınması zorunludur.
  2. Genel Kurul kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu, Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları ise toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğun oyu ile alınır.
  3. Genel Kurul’da Dernek Başkanı, Başkan Yardımcısını, Saymanı, Sekreteri, Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli olarak, diğer kararlar ise Genel Kurul tarafından aksine karar alınmadıkça açık oylama ile yapılır.
  4. Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları hizasına imza atarak toplantıya girerler. Toplantı, Dernek Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır ve yeter sayının tespiti için yoklama yapılır. Yeter sayısının bulunduğunun tespiti üzerine, üyeler arasından bir başkan ve iki kâtip seçilerek, Toplantı Divanı oluşturulur. Toplantının yönetimi, Divan Başkanı’na aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla imzalarlar. Toplantı sonrasında bütün tutanak ve belgeler, Yönetim Kurulu’na teslim edilir.
  5. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Dernek üyelerinin tamamının yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Fakat bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
 • Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
  1. Dernek organlarının seçilmesi ve yeni organ oluşturulmasına karar verilmesi,
  2. Yönetmelik çıkarılması, tüzük ve mevcut yönetmeliklerin değiştirilmesi,
  3. Kamu yararına dernek sayılma başvurusunun yapılmasına karar verilmesi,
  4. Uluslararası beraberlik ve işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde benzer amaçlı ulusal veya uluslar arası dernek ve kuruluşlara katılma, ayrılma ve bu yönde faaliyette bulunma, anlaşmalar akdedilmesine karar verme veya bu hususlarda Yönetim Kurulu’na yetki verme,
  5. Giriş aidatının, yıllık üye aidatının ve üye katılma paylarının saptanması, arttırılması, bütçenin onaylanması ve hesapların incelenmesi,
  6. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve gerekli kararların alınması,
  7. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
  8. Derneğin borçlandırılması,
  9. Yönetim Kurulu’nun ibrası, ibra edilmediği takdirde haklarında yasal işlem kararı alınması,
  10. Gelecek dönem için gerekli ilkeleri saptamak ve kararların verilmesi,
  11. Çıkarılan üyelerin itirazlarının görüşülerek karara bağlanması,
  12. Derneğin vakıf veya iktisadi kuruluş kurmasına karar verilmesi,
  13. Derneğin amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere Yönetim Kurulu’na gerekli talimatların verilmesi,
  14. Derneğin feshine ve tasfiye şekline karar verilmesi,
  15. Derneği ilzam edecek konularda, ilzama karar verip Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi,
  16. Mevzuatın kendisine verdiği diğer işlerin yapılması.
 • Denetim Kurulu
  1. Denetim Kurulu, Genel Kurulun ilk toplantısında gizli oyla seçilen biri başkan olmak üzere toplam üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Seçimde alınacak oy sayısına göre yapılacak sıralamada en çok oy alan üye başkan, sonraki 2 kişi asil, sonraki 3 kişi yedek üye sayılır. Eşit sayıda oy alanlar arasında kura çekilir.
  2. Denetim Kurulu’nda oy kullanma hakkı asil üyelere aittir. Yedek üyeler Denetim Kurulu toplantılarına katılabilirler fakat oy kullanamazlar. Yedek üyeler, Denetim Kurulu’nun çalışmalarını inceleyebilir ve çalışmaların hazırlanmasına yardımcı olabilirler. Denetim Kurulu asil üyeleri, seçilmelerini izleyen 15 (on beş) gün içinde toplanıp görev dağılımını yapar ve kendi içinden bir Sekreter ve bir Raportör seçer. Denetim Kurulu bu görev dağılımını her zaman değiştirebilir.
  3. Denetim Kurulu’nun görev süresi iki yıldır. Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak oy hakları yoktur.
  4. Denetim Kurulu asil üyeliğinde istifa ya da diğer herhangi bir sebeple yer boşaldığında Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre en çok oy alan yedek üye göreve getirilir. Üyelik sıfatı sona eren kişi Denetim Kurulu üyesi ise hiçbir işleme gerek kalmadan Denetim Kurulu üyeliği de kendiliğinden sona erer.
  5. Denetim Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman Dernek defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim Kurulu ve Sekreter kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri Denetim Kurulu üyelerinin tetkikine sunmakla yükümlüdürler.
 • Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu’nun derneğin iç ve genel denetimi konusundaki görevleri şunlardır:

 1. Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek Tüzüğü’ne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek Tüzüğü’nde tespit edilen esas ve usullere göre ayrı ayrı veya birlikte kontrol etmek, denetlemek ve görüşlerini bir yılı geçmeyen aralıklarla bir rapor ile Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunmak,
 2. Derneğin Yönetim Kurulu’nca hazırlanarak Genel Kurul’a sunulacak bir sonraki yıl bütçesi hakkındaki görüşlerini Genel Kurul’a rapor ile sunmak,
 3. Dernek idaresinde yolsuzluk, bariz bir yetersizlik/düzensizlik olduğu kanısına

varıldığında Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırmak,

 1. Gerektiğinde Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmak,
 2. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görev ve yetkileri de kullanmak.
 • Yönetim Kurulu
  1. Yönetim Kurulu, başkan, başkan yardımcısı, sayman dâhil toplam 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur.
  2. Yönetim Kurulu’nda oy kullanma hakkı asil üyelere aittir. Yedek üyeler Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler fakat oy kullanamazlar. Yedek üyeler, Yönetim Kurulu’nun çalışmalarını inceleyebilir ve çalışmaların hazırlanmasına yardımcı olabilirler.
  3. Yönetim Kurulu, başkan, başkan yardımcısı, sayman, asil ve yedek üyeleri genel kurulun ilk toplantısında derneğin üyeleri tarafından gizli oyla seçilir. Seçimde alınacak oy sayısına göre yapılacak sıralamada ilk 5 (beş) kişi asil, sonraki beş kişi yedek üye sayılır. Eşit sayıda oy alanlar arasında kura çekilir.
  4. Üyelik sıfatı sona eren kişi Yönetim Kurulu üyesi ise hiçbir işleme gerek kalmadan Yönetim Kurulu üyeliği de sona erer.
  5. Derneği temsil ve ilzam yetkisi Yönetim Kurulu’nundur. Yönetim Kurulu’nun görev süresi 2 (iki) yıldır ve Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilmek mümkündür. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu, çalışmalarını, genel faaliyeti ve mali durumu gösteren bir raporu üyelerinin ortak sorumluluğu altında Genel Kurul’a sunmak ve bunu toplantıdan en az 1 hafta önce oy hakkı olan üyelere dağıtmak zorundadır.
  6. Yönetim Kurulu asil üyelerinden birinin istifa veya diğer herhangi bir sebeple bu görevden ayrılması halinde yedek üyelerden en çok oy alan onun yerini alır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra 1. fıkrada belirtilen üyelerin sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine yargı organınca Genel Kurul toplanması kararı verilir.
 • Yönetim Kurulunda İş Bölümü ve Toplantı Esasları
  1. Yönetim Kurulu olağan toplantıları iki ayda bir olacak şekilde düzenli olarak; Şubat, Nisan , Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık aylarının ilk Salı günleri yapılır. Resmi tatil günlerine rastlayan toplantılar, bir sonraki haftanın Salı gününe ertelenmiş sayılır. Toplantıların takvimi, her yıl için yapılan yıllık çalışma programları ile belirlenir. Olağanüstü toplantılar, Başkanın çağrısı ile yazılı olarak en az yedi gün önce Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir.
  2. Yönetim Kurulu’nun bütün üyeleri, toplantıdan en az yedi gün öncesinden oturuma davet edilir. Toplantı gündemi ve gerekli belgeleri, bilgileri ihtiva eden dosya, hazırlıklarını tamamlamak amacıyla kendilerine gönderilir.
  3. Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin bütün tutanaklar, toplantıdan sonra en geç yedi gün içinde tüm Yönetim Kurulu üyelerine gönderilir.
  4. Toplantı en az üç üyenin bir araya gelmesi ile yapılır. Geçerli özrü olmaksızın, üst üste iki Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin, Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Kararlar, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır, eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
  5. Toplantıda, önceden belirlenen gündem konuları görüşülür. Fakat, en az üç üyenin teklifi ile toplantı gündeminde değişiklik yapılabilir.
  6. Her üyenin bir oyu vardır, oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Üyeler, bir diğer üyeye oyunu kullanması için vekâlet veremez.
 • Yönetim Kurulu’nun Görevleri

Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır.

 1. İşbu tüzük ve Genel Kurul kararları çerçevesinde Derneğin amacının gerçekleştirilmesi için çalışmalarda bulunmak, derneği 3. şahıslara, resmi makamlara, mahkemelere ve üyelere karşı temsil etmek veya bu hususta üyelerinden birine / 3. kişiye yetki vermek,
 2. Ulusal ve uluslararası düzeyde derneğin menfaatlerini koruyucu tedbirleri almak,
 3. Takvim yılı olan dönem sonunda, Derneğin bütün varlıkları ile alacak ve borçlarının envanterini çıkarmak, bu envantere dayanan bilânçoyu ve gelir-gider hesapları ile yıllık çalışma raporunu ve yeni döneme ait bütçe tasarısını hazırlayıp Genel Kurul’a sunmak,
 4. Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar vermek ve toplantı gündemini hazırlamak
 5. Tüzük’te yapılacak değişiklikleri hazırlamak ve Genel Kurul’un onayına sunmak,
 6. Genel Kurulca belirlenen bütçe çerçevesinde dernek merkezinde görevlendirilen personelin ücretlerini belirlemek, dernek çalışanlarını tayin etmek, terfi ettirmek, cezalandırmak veya hizmet akitlerini feshetmek,
 7. Her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini mahallin en büyük mülki idare amirliğine vermek,
 8. Genel Kurul, Dernek Tüzüğü’nün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak
 • Disiplin Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
  1. Disiplin Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. Kurul görevlerini ifa ederken, öncelikli olarak derneğin genel amacı doğrultusunda etik ilke ve standartlarını dikkate alır ve derneğin diğer yetkili organlarıyla işbirliğini gözetir.
   1. Kurul’un toplantı ve kararlarının yazımını sağlamak üzere sorumlu bir üyeyi seçmek,
   2. Dernek üyeleri hakkında bu yönetmelikle belirtilen durumlarda üyelikten çıkarma yönünde karar vermek ve görüşlerini Yönetim Kuruluna sunmak,
   3. Dernek üyeleri hakkında bu yönetmelikte belirtilen durumlarda, derneğe üyeliğin sağladığı haklardan altı ay ile bir yıl yararlandırmama yönünde karar almak,
   4. Kurul nihai kararını vermeden önce, üyenin savunmasını almak,
   5. Disiplin Kurulu Karar defterinin tutulmasını sağlamak.
  2. Disiplin Kurulu’nun çalışmaları Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek Disiplin Kurulu ve Etik ve Profesyonel Davranış Kuralları Yönetmeliği’ne göre yürütülür.
  3. Disiplin Kurulu biri başkan olmak üzere toplam 3 asil 1 yedek üye ise Genel Kurul’un ilk toplantısında dernek üyeleri tarafından gizli oyla 2 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Seçimde alınacak oy sayısına göre yapılacak sıralamada en çok oy alan üye başkan, sonraki 2 kişi asil, sonraki 1 kişi yedek üye sayılır. Eşit sayıda oy alanlar arasında kura çekilir.
 • Dernek Başkanı
  1. Dernek Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Genel Kurul’un ilk toplantısında Dernek üyeleri tarafından gizli oyla seçilir. Başkan olmak için Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyunu almak gerekir. Adaylardan hiçbiri salt çoğunluğu sağlayamazsa, ikinci turda en çok oyu alan iki aday arasında seçim tekrarlanır. Salt çoğunluk yine sağlanmamış ise, sağlanıncaya kadar turlara aralıksız devam edilir. Dernek Başkanının seçimini müteakip, Başkan Yardımcısı’nın seçimine geçilir ve Başkan seçimindeki esaslara uyulur.
  2. Dernek Başkanı, Derneğin başıdır. Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile resmi makamlar katında ve dış iliksilerde Derneği temsil eder. Tüzüğün uygulanmasını, dernek organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Bu amaçla, Dernek Tüzüğünün ilgili maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulu kararlarını üyelere duyurmak, atanacak Sekreteri Yönetim Kurulu’na teklif etmek ve gerektiğinde istifasını kabul etmek, Sekreter’in teklifi üzerine büro görevlilerini atamak ve/veya görevlerine son vermek, dış ülkelere veya diğer şehirlere dernek temsilcisi göndermek, dış ülkelerden gelen temsilcileri kabul etmek, Denetim Kurulu’na inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmaktır.
  3. Dernek Başkan Yardımcısını; Dernek Başkanı’nın hastalık ve seyahat gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde görevine dönmesine kadar, ölüm, çekilme veya bir başka sebeple Başkanlık Makamı’nın boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar, Dernek Başkanlığı’na vekâlet etmek ve başkana ait yetkileri kullanmaktır. Ayrıca, Başkan’ın belirleyeceği diğer görevleri yapar.
  4. Başkan ve Başkan Yardımcısı’nın bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu’na en yaşlı yönetim kurulu üyesi başkanlık yapar.
  5. Başkanın yokluğunda yerini Başkan Yardımcısı alır.
  6. Başkan ve Başkan Yardımcısının görev süresi 2 yıldır. Başkan ve Başkan Yardımcısı aynı görev için üst üste üç kereden fazla seçilemez.
 • Sayman
  1. Derneğin mali iş ve işlemlerini yürütmek, gelirleri ve giderleri uygun olarak tahsil ve sarf etmek amacıyla genel Kurul’un ilk toplantısında Dernek üyeleri tarafından gizli oyla iki yıl süreyle görev yapmak üzere bir sayman seçilir. Sayman olmak için Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyunu almak gerekir. Adaylardan hiçbiri salt çoğunluğu sağlayamazsa, ikinci turda en çok oyu alan iki aday arasında seçim tekrarlanır. Salt çoğunluk yine sağlanmamış ise, sağlanıncaya kadar turlara aralıksız devam edilir.
  2. Sayman, derneğin amaçları ve finansal durumu ile orantılı bir şekilde derneğin gelirlerini ve giderlerini toplamak, harcamak ve dağıtmak suretiyle finansal iş ve işlemlerini yürütür.
  3. Sayman, Genel Kurul toplantılarında ve özellikle Yönetim Kurulu toplantılarında gerektiğinde Derneğin mali durumu hakkında aydınlatıcı açıklamalarda bulunur. Tutulması zorunlu olan defterlerin gerektirdiği yöntemde düzenli olarak tutulmasını ve bu defterler ile gerektiğinde başkaca mali nitelikteki her türlü belgenin dosyalanmasını sağlar. Bütçe ve bilânço ile kesin hesap hazırlayıp Yönetim Kurulu’na sunar.
 • Sekreter
  1. Derneğin faaliyetlerini tedvir etmek, alınan kararları tatbik etmek üzere, genel Kurul’un ilk toplantısında Dernek üyeleri tarafından gizli oyla iki yıl süreyle görev yapmak üzere en az dört yıllık bir yüksek okul mezunu olan bir sekreter seçilir. Sekreter olmak için Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyunu almak gerekir. Adaylardan hiçbiri salt çoğunluğu sağlayamazsa, ikinci turda en çok oyu alan iki aday arasında seçim tekrarlanır. Salt çoğunluk yine sağlanmamış ise, sağlanıncaya kadar turlara aralıksız devam edilir. Çalışma süresi sona eren Sekreter’in yeniden atanması mümkündür.

Sekreter’in görevleri şunlardır:

 1. Derneğin teşkilatındaki; teknik bürolar ve büro memurlarının çalışmalarını doğrudan doğruya organize etmek, bunların kesintisiz ve uyumlu olarak yürütülmesini sağlamak ve bunları denetlemek ve bu amaçla gerekli tedbirleri almak, uygulamak ve uygulatmak,
 2. Komite ve Çalışma gruplarının çalışmalarına yardımcı olmak ve bu çalışmalar için ihtiyaç duyulan geçici personelin istihdamını sağlamak,
 3. Kurul kararıyla derneği borç altına sokacak her türlü yazışmayı başkan veya başkan vekili ile birlikte imzalamak, derneği ilzam etmeyen ve idaresine yönelik olan günlük yazıları tek basına imzalamak,
 4. Genel Kurul kararı ile belirlenen ve gerektiğinde aynı kurul tarafından arttırılan miktar üzerinden her türlü harcamayı yaparak, Yönetim Kurulu toplantısında onaya sunmak,
 5. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili her türlü davetiye, gündem, tutanak, ve gerekli ve sair evrakın hazırlanmasını ve zamanında ilgililere ulaştırılmasını sağlamak, yazışmaların kaydını tutmak, saklanmasını temin etmek,
 6. Derneğin, gerek kamu kuruluşları, gerekse ulusal ve uluslararası kuruluşlara yaptığı işbirliği ve anlaşmalarda, Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde koordinatörlük yapmak,
 7. Kendisine bağlı personelin çalışmalarının verimini arttıracak tedbirleri almak, gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı olmaksızın yurt içinde görevlendirilmelerini sağlamak,
 8. Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yapmak.
 • Teknik Bürolar

Tüzüğün ve Genel Kurul’un kendisine verdiği görevleri etkili şekilde yerine getirebilmek için, Sekreter’e karsı sorumlu olmak üzere Genel Kurul kararıyla teknik bürolar oluşturulabilir.

Teknik büroların sayısı, çalışma alanı Genel Kurul kararı ile arttırılabilir azaltılabilir, birleştirilebilir. Teknik büro sorumlularının görevlendirilmesi, Sekreter’in teklifi ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayı ile gerçekleştirilir. Teknik büroların çalışma esasları, çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenir.

 • Çalışma Grupları, Alt Komiteler ve Özel Kurullar
  1. Yönetim Kurulu konferans, açık oturum, kurultay, toplantı v.b. düzenlenmesi için gerektiğinde Dernek üyelerinden birinin başkanlığında “Özel Kurullar” kurabilir. Özel kurul, kendisine verilen görev tamamlandığında düzenleyeceği gelir-gider çizelge ve raporunu, diğer belgelerle birlikte, görevin tamamlanmasından itibaren iki ay içerisinde Yönetim Kurulu’na vermekle yükümlüdür.
  2. Yönetim Kurulu Tüzük’te belirlenen amaçlar doğrultusunda inceleme, araştırma, eğitim, etkinlik ve diğer çalışmaları yapmak üzere; amacı, görev alanı, çalışma süresi, yaklaşık üye sayısı ve olası gelir kaynakları ile giderlerini içeren bütçesini belirlemek suretiyle, Dernek üyeleri arasından atanacak bir Grup Başkanı‘nın yönetiminde ve Sürekli veya Geçici Çalışma Grupları oluşturabilir. Grup Başkanı, gerektiğinde, Çalışma Grubunun amacı ve görev alanı çerçevesinde sınırlı veya süreli bir çalışma yapmak üzere alt çalışma grupları kurabilir.
  3. Çalışma Gruplarının çalışmaları Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek Çalışma Grupları Yönergesi‘ne göre yürütülür.
  4. Alt Komiteler: Derneğin etkinliklerinden bir veya bir kaçının yürütülmesi ile ilgili olarak, ilgili komite başkanının önerisi üzerine ana komite üyeleri arasından Yönetim Kurulu kararı ile Alt Komiteler kurulur. Yönetim Kurulu ilgili komite başkanının önerisi üzerine bu alt komitelerin çalışma esaslarını belirler. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde süreli veya süresiz komiteler kurabilir. Bu komitelerin faaliyetlerinden Yönetim Kurulu sorumludur. Bu madde uyarınca kurulmuş veya kurulacak olan Alt Komitelere başkanlık yapacak Direktörleri, Yönetim Kurulu atar.

KISIM IV – MALİ HÜKÜMLER

 • Derneğin Gelirleri, Giriş ve Yıllık Ödentilerinin Belirlenme ve Ödeme Şekli

Derneğin gelirleri ve saptanma şekilleri aşağıdaki gibidir:

 1. Her üyeden bir defaya mahsus alınan giriş aidatı, Genel Kurul’un onaylayacağı yıllık bütçe ile saptanır,
 2. Yıllık aidat Genel Kurul’un onaylayacağı yıllık bütçe ile saptanır, yıllık peşin olarak o takvim yılının Ocak ayı içinde alınır. Gecikilen her ay için 6183 sayılı yasada öngörülen faiz oranları uygulanır. Üyenin kabulü Uluslar arası Fikri Mülkiyet Vekilleri Derneği’nin yıllık Yönetim Kurulu toplantısı ya da Kongresi öncesinde gerçekleşirse, giriş aidatı kabulü takiben peşin alınacak olmakla birlikte, yıllık aidat gelecek takvim yılının Ocak ayı içinde alınır.
 3. Derneğin amaç ve hizmetlerinin yerine getirilmesi için yapılacak harcamalara katılma payı,
 4. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek ve gelir temin elde etmek için kurduğu iktisadi işletmeler, ortaklıklar, vakıflardan elde edilen gelirler,
 5. Yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşların, gerçek ve tüzel kişilerin derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 6. Dernek mamelekinden elde edilecek gelirler,
 7. Yapılan sergi, konferans, çalıştay, yemek, toplantı, seminer, fuarlardan ve benzeri etkinliklerden elde edilen gelirler,
 8. Bankalarda açılan hesapların gelirleri.
 • Derneğin Defter Tutma Esasları
  1. Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Fakat yönetim kurulu kararı ile veya yıllık brüt gelirin önceden belirlenen miktarı asması durumunda bilânço esasına göre de defter tutulur.
  2. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari isletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
 • Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 • Tutulacak Defterler
  1. Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur:
   1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
    1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 • Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.
 • Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle dosyalanarak saklanır.
 • Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 • İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 • Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  1. (a) bendinin i, ii, iii ve vi. alt bentlerinde kayıtlı defterler
 • Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
 • Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 • Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 • Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Derneğin düzenleyeceği gelir ve gider belgeleri şunlardır:

 1. Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
 2. Dernek giderleri ise; fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, Derneğin, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için ise “Gider Makbuzu” düzenlenir.
 3. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
 • Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 • Yetki Belgesi
  1. Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
  2. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 • Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

KISIM V- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 • Derneğin İç Denetimi

Dernekte iç denetim esastır. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 • Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.

 

Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 • Tüzük Değişikliği
  1. Tüzük hükümleri olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulması ve Genel Kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce üyelere yazılı olarak bildirilmesi koşulu ile Dernek Genel Kurulu tarafından değiştirilir.
  2. Tüzük değişikliğinin görüşülebilmesi için, ilk toplantıya Dernek Genel Kurul üyelerinin en az üçte ikisinin katılması şarttır.
  3. Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. İkinci defa toplanmak için bu tüzüğün 16. (onaltıncı) maddesindeki usule göre üyeler toplantıya çağırılır. Bu çağrı üzerine yapılacak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği hakkındaki kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.
 • Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
  1. Genel kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul üyelerinin 2/3 çoğunluğu aranır. Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse, ikinci defa toplanmak için bu tüzüğün 16. (onaltıncı) maddesine göre üyeler toplantıya çağrılır.
  2. Fesih kararı toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Fakat bu sayı hiçbir koşulda toplam üye sayısının yarısından az olamaz.
 • Tasfiye İşlemleri
  1. Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Fikri Mülkiyet Vekilleri Derneği” ibaresi kullanılır.
  2. Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, aynı ve benzer amaçtaki derneklerden en çok üyesi bulunana devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3 (üç) ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 (beş) yıldır.
 • Tamamlayıcı Hükümler

Bu Tüzük’te açık hüküm bulunmayan durumlarda başta 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun birinci kitabının ikinci bölümü olan “Dernekler” kısmı hükümleri ile bu kanunlara atfen çıkartılmış Dernekler Yönetmeliği hükümleri olmak üzere ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 • Derneğin Kurucu Üyelerinin Listesi

Derneğin Kurucu üyelerinin listesi şöyledir:

1) Mine Selda ARKAN
2) Mine MANAP
3) Korcan DERİCİOĞLU
4) Rıza Ferhan ÇAĞIRGAN
5) Mehmet Nazım Aydın DERİŞ
6) Uğur AKTEKİN
7) Selin Sinem ERCİYAS
8) Mehmet GÜN
9) Hande HANÇAR ÇELİK
10) Ayşen KUNT
11) Ahmet AKGÜLOĞLU
12) Aydın MUTLU
13) Erkan SEVİNÇ
14) Yasemin KENAROĞLU
15) Gökçe İZGİ
16) Hülya ÇAYLI
17) Esra YILDIR
18) Begüm DUMAN
19) Barış ATALAY
20) Ömer DÜNDAR
21) Kazım DÜNDAR
22) Irmak YALÇINER
23) Uğur Gürşad YALÇINER
24) Direnç BADA

Geçici Madde 1.         Geçici Yönetim Kurulu Listesi

Uğur Aktekin Başkan
Selin Sinem Erciyas Başkan Yardımcısı
Yasemin Kenaroğlu Sayman
Mine Selda Arkan Üye
Uğur Gürşad Yalçıner Üye
Korcan Dericioğlu Üye
Gökçe İzgi Üye
Rıza Ferhan Çağırgan Üye

 

Bu tüzük yukarıdaki geçici madde ile birlikte toplam 48 (Kırk sekiz) maddeden ibarettir.